Background Image

Cultural Interaction and Communication Integrating

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการในบริบทสารสนเทศทั้งพื้นที่
ในสังคม พื้นที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในเชิงเทคโนโลยี
เนื้อหา รวมถึงผลกระทบทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์


Cultural Interaction and Communication Integrating project

Dorm in Chiang Mai

การพัฒนาเว็บไซต์เชิงความหมายสืบค้นหอพักนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ศรัทธาประดิษฐิ์

The Forgery Faith // ศรัทธาประดิษฐ์

การท่องเที่ยวเสมือนจริง

การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ใหม่ โลกยุคใหม่

การวิเคราะห์โครงสร้างการทำงานและผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของสื่อยุคใหม่

บันทึกของเมอร์รี่

การสร้างสื่อส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และจินตนาการสำหรับเด็กปฐมวัย