โพ้นพรมแดนความรู้

หนังสือ “โพ้นพรมแดนความรู้”
หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนำเสนอภาพรวมของการศึกษา สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ในลักษณะที่ข้ามพรมแดนความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในลักษณะที่เรียกว่า “Trans-disciplinary”

หนังสือแนะนำเล่มแรก “โพ้นพรมแดนความรู้”
ประกอบด้วย 3 บทความ ได้แก่
#1
“เทคโนโลยี สุนทรียภาพ การเมือง :ไฮเดกเกอร์ และเบนยามิน”
โดย อ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#2
“อวัตถุศาสตร์ การผลิตอวัตวัตถุ การสร้างสรรค์ของมนุษย์ และการควบคุมทุน”
โดย อ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#3
“Gramsci and the Politics of cultural (and Politics Economy)
กรัมซี่กับการเมืองของวัฒนธรรม(รวมถึงเศรษฐกิจการเมือง)
โดย ดร.วัชรพล พุทธรักษา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
ทั้งหนังสือ โพ้มพรมแดนความรู้ ในราคา 120 บาท
และหนังสือ ข้ามขอบฟ้าความคิด ในราคา 120 บาท
หรือ สั่งออนไลน์ โดยแนบหลักฐานการโอน พร้อมทั้งชื่อหนังสือ และที่อยู่ในการจัดส่ง มาที่ editorial.madsjournal@gmail.com

ชื่อบัญชี โครงการวารสารวิชาการสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ
(Journal of MADs)
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขบัญชี 020180429498

**รายได้ทั้งหมด จะถูกรวบรวมเพื่อการสนับสนุนโครงการวารสารวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของสาขาวิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ เพื่อผลิตวารสาร และหนังสือวิชาการด้าน สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ในครั้งต่อไป