วัฒนธรรมทางสายตา

วารสาร สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


read more

โพ้นพรมแดนความรู้

ภาพรวมของการศึกษา สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ในลักษณะที่ข้ามพรมแดนความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในลักษณะที่เรียกว่า "Trans-disciplinary"


read more

ข้ามขอบฟ้าความคิด

ภาพรวมของการศึกษา สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ในลักษณะที่ข้ามพรมแดนความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในลักษณะที่เรียกว่า "Trans-disciplinary"


read more

วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture)

วารสารสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


read more