MEDIA ARTS AND DESIGN


สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 2 เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200


Email: info@mediaartsdesign.org
Tel: 053 944 846