MEDIA ARTS AND DESIGN


สำนักงานสาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ชั้น 2 (บริเวณเดียวกับหอศิลปวัฒนธรรม) ถนนนิมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200


Email: info@mediaartsdesign.org
Tel: (+66) 053 94 4846