Background Image

DE-SIGN Laboratory

ศึกษาวิจัยและปฎิบัติการในบริบทการออกแบบสื่อของสถาบันทางสังคมต่างๆ
ทั้งในเชิงการตลาด การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ

Ethnography Laboratory

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการในบริบทปรากฎการณ์ของสื่อมวลชน สื่อใหม่ และสื่อในฐานะปฏิบัติการในชีวิตประจำวันเพื่อเข้าใจความหมายทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

Sensory Studies and Exhibiting Cultures Laboratory

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการในบริบทความรู้สึก ผัสสะในบริบทสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและอวัตถุ ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมในการจัดแสดง

3D Animation Laboratory

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการในบริบทสื่อแอนิเมชัน สื่อความจริงเสมือน ทั้งในเชิงเทคโนโลยี เนื้อหา และผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม

Informative Culture Laboratory

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการในบริบทสารสนเทศทั้งพื้นที่ในสังคม
พื้นที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในเชิงเทคโนโลยี เนื้อหา
รวมถึงผลกระทบทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

Sound Studies Laboratory

ศึกษาวิจัยเรื่องของ "เสียง" ในรูปแบบบูรณาการที่สัมพันธ์กับการศึกษาทางด้านสื่อ,ศิลปะ, การออกแบบ ในบริบทร่วมสมัย

Documenting Heritage Laboratory

ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ผ่านประสาทสัมผัส เพื่อการสื่อสารบริบทสมัยใหม่