เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท (2ปี)

เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท (2ปี)

เปิดรับสมัคร
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาการจัดการ (หลักสูตร สหสาขาวิชา)
หลักสูตรระดับปริญญาโท (2ปี)
ในกลุ่มวิชาสื่อ ศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยี
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (รอบที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร:
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=4388
กรอกสมัคร
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=103&tab=1&find=1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-944846