Post Image

Morph

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ที่จะกลับมาพร้อมกับปฏิบัติการป่วนทางสื่อศิลปะอีกครั้ง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกทางจุดยืนและมุมมองต่อปรากฏการณ์รอบตัวที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี ท่ามกลางบรรยากาศที่อึดอัดและสถานการณ์ที่วุ่นวายในสังคมยุคร่วมสมัย พื้นที่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์ ผ่านปฏิบัติการทางสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อที่มุ่งเน้นการสลายขอบเขตระหว่างโลกทฤษฎีและปฏิบัติการเชิงสุนทรียศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจและวิพากษ์ข้อจำกัดหลากหลายมิติที่ถูกบิดเบือนในประเด็นต่างๆ ทั้งทางสังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ, การเมือง, ศิลปะ, เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งเรื่องราวแปลกประหลาดภายใต้กรอบชีวิตประจำวันของผู้คนที่เราต่างมีอยู่ร่วมกันและโอดครวญกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา

 

Morph?

 

Morph ทางความหมายในพจนานุกรมแล้ว หมายถึง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบหรือสัณฐานที่ต้องการผลักดันและถูกผลักดันจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง โดยคำว่า Morph ได้ถูกนำไปใช้ในหลายบริบทของความหมายตามแต่ละศาสตร์มากมาย เช่น Morphology ที่หมายถึงการศึกษาว่าด้วยรูปพรรณสัณฐานของสิ่งมีชีวิต หรือ Morphing ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปภาพดิจิทัลจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งโดยใช้เทคนิคจากคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

 

หากจะเปรียบคำว่า Morph ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วนั้น คำว่า Morph จะทำหน้าที่คล้ายอุปลักษณ์ที่สะท้อนถึงสภาวะการเปลี่ยนผ่านของรูปแบบอย่างแยบยลและแนบเนียน มากกว่าการเน้นพิจารณาสัณฐานของความคิดใดความคิดหนึ่ง ซึ่งสภาวะการณ์เปลี่ยนผ่านนี่เองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสะท้อนข้อจำกัดของสัณฐานทางความคิดและการแสดงออกในแต่ละรูปแบบ

 

ดังนั้นคำว่า Morph จึงเป็นตัวผลักดันพาเราไปสู่ขอบเขตและพรมแดนของคำอธิบายใหม่ๆ ภายใต้ภาษาและสื่อในรูปแบบที่ใหม่สด ตลอดเวลา นับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่, สภาพแวดล้อมของสังคม, สถานการณ์ทางการเมือง ตลอดจนระบอบการปกครองของประเทศ การเปลี่ยนแปลงเหล่า หลายครั้งอาจเกิดสภาวะของความน่าอึดอัด คับข้อง กระอักกระอ่วนหรือไม่คุ้นชินจนการรับรู้พล่าเบลอ 

 

สภาวะของคำว่า Morph เป็นเสมือนรูปลักษณ์บางอย่างที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนเองจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก และก่อให้เกิดปรากฎการณ์ที่สร้างความแปลกใหม่ให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลา บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อความรู้สึก ส่งผลให้ในบางครั้งผู้คนในสังคมก็พร้อมที่จะสร้างหนทางในการปฏิเสธทางความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อกอดรักษาความเก่าแก่ของความดั้งเดิมที่ตนเองคุ้นชินเอาไว้ไม่ให้จากไปไหน

 

ด้วยเหตุนี้ทำให้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเสมอไป  โดยในหลายครั้งที่เกิดการติดขัดของการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจทำให้เกิดสภาวะการถูกแช่แข็งทางวัฒนธรรมความคิด ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ตามธรรมชาตินั้นมักจะเกิดการวิวัตน์ตลอดเวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสิ่งนี้อาจทำให้สิ่งต่างๆ ถูกหยุดลง กลายเป็นสังคมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว จนนิ่งเงียบไร้การขับเคลื่อน จนสุดท้ายแล้วอาจกลายเป็นสังคมที่หยุดพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ และได้แต่กอดรักษาความเก่าแก่ที่คุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยกว่าไว้ตลอดไป

 

การที่จะฝืนแรงขับเคลื่อนไว้ต่อไปนั้น ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทำได้อย่างง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้โลกปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ การยื้อยุดฝืนต่อแรงฟันเฟืองของการขับเคลื่อนสังคมไว้นั้น สักวันหนึ่งก็ย่อมที่จะถึงจุดแตกหัก และคลื่นของความเปลี่ยนแปลงก็พร้อมที่จะทะลักเข้ามาเปลี่ยนแปลงพวกเรา การที่เรารู้สึกปลอดภัยภายใต้ความเก่าแก่ที่เราคุ้นชินจะถูกพรากออกไปและถูกแทนที่เข้ามาของความแปลกใหม่ที่เราได้ปฏิเสธมันมาตลอด จนอาจที่จะเกิดการจลาจลทางความคิดขนาดย่อมๆ ขึ้นมาได้

 

อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของสภาวะ Morph ของสังคมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดูเป็นผู้ร้ายที่พร้อมจะเข้ามาทำลายความหมายแบบเก่าหรือเปลี่ยนแปลงมันจนป่นปี้ไร้ซึ่งลักษณะเดิมเสมอไป การเกิดขึ้นของสภาวะ Morph ในบางครั้งนั้น อาจจะเกิดจากการสร้างเสริมต่อเติมจากความหมายเก่า ผ่านการคิดค้นและสร้างความหมายใหม่ๆ ที่ถูกต่อยอดจากฐานความคิดเดิมโดยพัฒนาต่อไปให้เป็นไปตามตัวบริบทของสังคมในยุคสมัยนั้นๆ เพื่อที่จะปรับสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่คนในสังคมให้กล้าที่จะ Morph ต่อความคิดของตัวเองและสังคมโดยต่อไป Morph จึงเสมือนเป็นพื้นที่ของการทดลองนำเสนอผลงานผ่านการรวมตัวกันของกลุ่มคน ภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมกันสร้างความหมายใหม่และทะลายกำแพงความหมายเก่า ตลอดจนการร่วมกันข้ามขอบเขตของสัณฐานความคิดแบบเดิมๆ ไปสู่สัณฐานรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถเป็นไปได้ในต่อไป

 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ภายใต้คำว่า Morph ไม่ใช่เพียงแค่การจัดแสดงตัวผลงานทางศิลปะที่เป็นแค่การจัดวางไว้เฉยๆ ไม่มีความหมาย แต่สำหรับคำว่า Morph ในฐานะที่เป็นอุปลักษณ์จึงเป็นเสมือนการสร้างสภาวะเปลี่ยนผ่านของคำอธิบาย จากงานวิจัยของนักศึกษาที่ยืนพื้นจากความสนใจของแต่ละคน ที่ได้ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลาตลอด 4 ปี นำไปสู่งานสื่อเชิงวิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยและสังคมโลกร่วมสมัยที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

 

Launched in 2016