Post Image

หนังสือ “ข้ามขอบฟ้าความคิด”

เล่มที่สองคือ หนังสือ “ข้ามขอบฟ้าความคิด”
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนำเสนอภาพรวมของการศึกษา สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ในลักษณะที่ข้ามพรมแดนความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในลักษณะที่เรียกว่า “Trans-disciplinary”

หนังสือแนะนำเล่มที่สอง “ข้ามขอบฟ้าความคิด”
ประกอบด้วย 4 บทความ ได้แก่
#1
“เพราะอ่านออกจึงได้ยิน: มิคาอิล บัคติน, พหุภาษา และพหุโฆษะ”
โดย ดร.จณิษฐ์ เฟื่องฟู
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#2
“เจาะเวลาหาอดีต การผสมผสาน สัญศาสตร์และประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาพยนตร์ กระแสหลักในสังคมไทย”
โดย อ.พศุตม์ ลาศุขะ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#3
“ชนบทในภาพสีน้ำมัน การเมืองเรื่องโวหาร
โดย อ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
อาจารย์ประจำ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

#4
“การเมืองและโวหารของการจัดแสดง กรณีสิงคโปร์”
โดย อ.ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นักวิชาการอิสระ

สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
ทั้งหนังสือ โพ้มพรมแดนความรู้ ในราคา 120 บาท
และหนังสือ ข้ามขอบฟ้าความคิด ในราคา 120 บาท
หรือ สั่งออนไลน์ โดยแนบหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดทั้งชื่อหนังสือ และที่อยู่ในการจัดส่ง มาที่ editorial.madsjournal@gmail.com

ชื่อบัญชี โครงการวารสารวิชาการสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ
(Journal of MADs)
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขบัญชี 020180429498

**รายได้ทั้งหมด จะถูกรวบรวมเพื่อการสนับสนุนโครงการวารสารวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของสาขาวิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ เพื่อผลิตวารสาร และหนังสือวิชาการด้าน สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ในครั้งต่อไป