MEDIA ARTS AND DESIGN


สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
หอนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.นิมมานเหมิน
ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200


Email: info@mediaartsdesign.org
Tel: 053 94 4805